Riktlinjer för konstnärlig offentlig utsmyckning

Fyra viktiga punkter utgör en grund för Eskilstuna kommuns investeringar i konstnärlig offentlig utsmyckning:

  • Eskilstunas invånare ska få uppleva och möta konst i sin vardag, såväl i centrum som i alla stadsdelar och på landsbygden.
  • Konsten ska vara en självklar del i utformandet av stadens offentliga rum och ska bidra till att skapa mötesplatser och rum för gemenskap i staden.
  • Den offentliga konsten ska vara tillgänglig, skapa engagemang och delaktighet.
  • Konsten ska spegla historien genom att vara skapad i sin samtid, sticka ut och vara modig, vara innovativ och kreativ både i sitt uttryck och i sitt presentationssätt.

De fyra punkterna ovan är en del av den inriktning som säger hur Eskilstuna kommun ska arbeta med konstnärlig offentlig utsmyckning. Inriktningen togs fram av kultur- och fritidsnämndens konstutskott 2013.

Läs dokumentet i sin helhet här: Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun , 204 kB..

Inriktningen är förlängd tillsvidare. Beslutsdokumentet hittar du här. , 98 kB.

1%-regeln

Flera kommunala förvaltningar avsätter pengar för konstnärlig offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun. Det kommunala fastighetsbolaget Kommunfastigheter AB avsätter 1 % av byggbudgeten vid nybyggnation av offentliga lokaler till konstnärlig gestaltning.

I Eskilstuna konstmuseers uppdrag ingår att hjälpa till vid upphandling samt att samordna konstuppdragen. Arbetet med att ta fram ett nytt konstverk sker i samverkan med verksamheten som beställt konsten.

Ansvar

Det är kultur- och fritidsnämnden som har det övergripande ansvaret över den offentliga konsten i Eskilstuna och Torshälla. Det innebär att alla nyinvesteringar samordnas av konstutskottet och Eskilstuna konstmuseer. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar också för drift och underhåll av den offentliga konsten.

Konstutskottet

Konstutskottet är ett utskott inom kultur- och fritidsnämnden.

Länk till mer information om konstutskottets uppdrag